ՏեԽ համակարգով ռեզյումե պատրաստելն իրական հաճույք է։ Դրա համար գոյություն ունեն բազմաթիվ ռեզյումեի կաղապարներ։

Ստորև բերվածը ԶեՏեԽ-ով ռեզյումե պատրաստելու մեկ օրինակ է։ Վինդոուզի ներքո ԶեՏեԽ-ից օգտվելու համար պետք է համակարգչում տեղադրել ՄիԿՏեԽ-ը և Տեխմեյքեր (կամ ՎինԷդթ) խմբագրիչը։ Հավելյալ տեղեկությունների համար տես Բարև աշխարհ էջը։

\documentclass[a4paper, margin,10pt, line]{res}
\usepackage{engord}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{DejaVu Serif} 

\oddsidemargin -.5in
\evensidemargin -.5in
\textwidth=6.0in
\itemsep=0in
\parsep=0in

\newenvironment{list2}{
 \begin{list}{$\bullet$}{%
   \setlength{\itemsep}{0in}
   \setlength{\parsep}{0in} \setlength{\parskip}{0in}
   \setlength{\topsep}{0in} \setlength{\partopsep}{0in}
   \setlength{\leftmargin}{0.2in}}}{\end{list}}

\begin{document}

\name{Անուն Անունեան \vspace*{.1in}}

\begin{resume}
\section{\sc Հետադարձ կապ}
\vspace{.05in}
\begin{tabular}{@{}p{2.5in}p{4in}}
Երեւան, 0023      & {Բջջային՝} 123456 \\
Սիրուն պողոտա 3, բն․ 2& {էլ-հասցե՝} resumater@gmail.com \\
\end{tabular}

\section{\sc Կրթություն}

{\bf Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան} \hfill 2012 \\
Էլեկտրական ճարտարագետ մագիստրոսի աստիճան \\
\begin{list2}
\vspace*{-.1in}
\item {\em Միջին՝} 4.5/5.0
\item 
Դասախոս՝ Պրոֆ․ Խելոք Խելոքյան
\end{list2}
\begin{list2}
\item {\em Դասընթացների ընտրանի՝}\\
Ցանցային վերլուծություն, Կապի ցանցեր։
\end{list2}

{\bf Երևանի պետական համալսարան} \hfill 2010 \\
Էլեկտրական ճարտարագետ բակալավրատի աստիճան (կարմիր դիպլոմ)

\section{\sc Աշխատանքային փորձ}
{\bf Էլեկտրական հետազոտության կենտրոն}

\vspace{.1cm}
\begin{list2}
\item {\em Հետազոտման օգնական} \hfill 2010 -- 2012\\
Էլետրական ցանցերի անկայունության հետազոտում և խնդիրների առաջացման պատահականության հաշվարկում։\\
\end{list2}

\section{\sc Պարգևներ}
ԵՊՀ ուսանողների կողմից ընտրված {\bf ամենալավ դասախոս}, Գարուն 2011։\\
{\bf Երկրորդ} մրցանակակիր ԵՊՀ ճատրակի մրցություններում, Աշուն 2008։

\section{\sc Դասավանդման փորձ}

{\bf Դասախոս}

\vspace{.1cm}
\begin{list2}
\item {\em Երևանի պետական համալսարան}\\
Էլետրամագնիսության հիմունքներ \hfill {Գարուն 2011}\\
\end{list2}
\vspace{-.3cm}

\section{\sc Հրատարակում}
\begin{list2}
\item Անուն Անունեան, Խելոք Խելոքյան, {\sl``Էլեկտրական ցանցերի անկայունության պատճառները"}, «ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. ֆիզիկա», Տար. 40, Համ. 4 (Ապրիլ 2012)։
\end{list2}

\section{\sc Ծրագրավորման լեզուներ}
\begin{list2}
\item Ջավա, Փիթոն։
\end{list2}

\section{\sc Լեզուներ}
\begin{list2}
\item Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (ազատ), ռուսերեն (բառարանով)\\
\end{list2}

\end{resume}
\end{document}
ԶեԼաՏեԽ-ի արդյունքը